Syndyk Masy Upadłości

Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku

Ogłasza przetarg ofertowy w sprawie sprzedaży nieruchomości  po obniżonych cenach

 

 1. nieruchomość gruntowa w Giżycku przy ul. Warmińskiej stanowiąca działkę nr 992/23 o pow. ok 0,7864 ha zabudowana budynkiem produkcyjnym, budynkiem warsztatowym oraz budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni 1.487,80 m², księga wieczysta OL1G/00012151/5 oraz nieruchomość stanowiąca działkę nr 992/13 o powierzchni 0,0275 ha zapewniająca dostęp do drogi publicznej księga wieczysta OL1G/00037779/4. Wartość rynkowa według operatu szacunkowego z dnia 29.04.2019r. wynosi 1.225.000 zł – za kwotę nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. 918.750,00 zł netto plus podatek VAT.
 1. nieruchomość gruntowa w Giżycku przy ulicy Suwalskiej 34 stanowiąca działkę nr 992/22 o pow. 1,0898 ha zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym, dwoma budynkami produkcyjnymi i budynkiem magazynowym oraz trafostacją o łącznej powierzchni uż. 3.222,92 m² opisanej w księdze wieczystej OL1G/00012151/5. Wartość rynkowa według operatu szacunkowego z dnia 29.04.2019r. wynosi 2.941.500 zł - za kwotę nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. 2.206.125 zł netto plus podatek VAT.

Składanie ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości, należy składać w terminie do dnia 04.09.2019r. na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Spółdzielnia Zgoda”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 06.09.2019r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku, nr rachunku: 71 1140 1111 0000 2823 0300 1001.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

 • · zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
 • · zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207, tel. 503-145-008, 668-247-874.

Wyciąg z operatu działka 992/22 - biuro i magazyny

Wyciąg z operatu działka 992/23 - magazyny

 

Art.  313.  [Skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym]

ust. 1.  Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

ust. 2.  Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

ust. 3.  Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

ust. 4.  Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz może postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, zostaje utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obniża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem z zarzutami.

ust. 5.  Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego.

ust 6.  Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 1004, art. 1005, art. 1007, art. 1009, art. 1012 i art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego.